Origen religiós

Sembla que hem de centrar-nos més en la possibilitat d’un origen de tipus religiós, ja que trobam molts més indicadors que ens remeten a pensar d’aquesta manera. Com comenta Josep Pons Lluch, tant a Las Fiestas de San Juan de Ciutadella com a Origen religiós de les festes de Sant Joan de Ciutadella, uns tretze anys després de la conquesta de Menorca per Alfons III (1287), el rei Jaume II de Mallorca, d’acord amb el bisbe, va dur a terme la reestructuració eclesiàstica de Menorca. Ho deixaren escrit l’any 1301 en un document conegut com el Pariatge, on trobam les primeres referències a la parròquia de Sant Joan Evangelista de Monestir.

Al llarg del segle XIV, la parròquia canvià la denominació primitiva de Sant Joan Evangelista per la de Sant Joan Baptista. El segle XV passa a anomenar-se Sant Joan d’Artrutx. L’obligació de fer-hi missa els dies de precepte sembla ser l’origen del seu nom actual: Sant Joan de Missa.

Aquesta parròquia és bàsica per desvetllar l’origen de les festes, ja que al principi del segle XIV s’havia organitzat al seu voltant una obreria, els membres de la qual havien de ser representants de tots els estaments ciutadellencs i eren nomenats pels jurats de la Universitat. Es tractava d’un obrer eclesiàstic, un obrer clavari, un obrer menestral i un obrer pagès, que tenien al seu càrrec la conservació de l’ermita, l’organització conjunta dels actes propis de la seva parròquia i la realització de col·lectes, tant dins la població com en el camp, per afrontar les despeses que els quefers esmentats ocasionaven.

Més concretament, aquestes serien les seves tasques:

  • L’obrer eclesiàstic (caixer capellà) s’havia d’encarregar de la part religiosa i de l’organització de les col·lectes que es feien per a mantenir l’obreria.
  • L’obrer clavari (caixer senyor) seria l’encarregat de l’administració dels béns propis de l’obreria.
  • L’obrer menestral (caixer casat) faria les acaptes per les cases particulars de la població.
  • L’obrer pagès (caixer pagès) havia d’encarregar-se de recollir al camp les almoines en espècies o en diners.


Defensant l’origen religiós, Florenci Sastre Portella ens diu a les Aportacions a la història de Sant Joan de Missa que “el nucli inicial de la nostra festa per antonomàsia fou una celebració religiosa gremial. A Menorca, com a tot Europa, des de l’edat mitjana, havien sorgit unes associacions de caràcter a la vegada religiós i assistencial, els gremis, i a Ciutadella un dels gremis més importants era el dels honorables pagesos. El seu caràcter assistencial, que es manifestava en una sèrie de prestacions socials per a les vídues, els invàlids, etc., anava unit inseparablement amb el religiós, que es concretava en el culte al seu patró Sant Joan, mitjançant una confraria. Les funcions religioses per honorar Sant Joan foren el punt entorn del qual anaren afegint-se els altres actes: jocs cavallerescs des Pla, caragols des Born i de Santa Clara, corregudes a sa plaça, festers, etc., són parts accessòries de la festa”.
 

Origen militar? Origen civil
Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca