Segles XVIII i XIX

Pel que fa al segle XVIII, marcat per les diferents dominacions estrangeres que va patir l’illa de Menorca, les festes de Sant Joan continuaren celebrant-se amb regularitat.

D’altra banda, el 5 de gener de 1793, la Reial Audiència de Mallorca va fer un decret que prohibia la celebració de corregudes i jocs eqüestres en tota l’illa de Menorca. Els jurats de Ciutadella van apel·lar a la fiscalia; al·legaren, entre altres coses, que els jocs des Pla no resultaven perillosos per als espectadors perquè estaven controlats per soldats, fet que no passava en altres poblacions. Així, van aconseguir el permís necessari per a seguir celebrant les proves cavalleresques.

A fi de preservar l’essència de les festes, el 1843 l’Ajuntament de Ciutadella, presidit pel baró de Lluriach, formà una comissió encarregada de redactar-ne el reglament, que servís de guia per a la correcta execució. Tot açò per evitar alguns abusos i canvis substancials que s’havien produït en les festes, tot desvirtuant-les. Aquesta consueta que havia de regir les festes de Sant Joan té molt a veure amb els protocols que són vigents encara avui, tot i que revisats i actualitzats el 1977 per Josep Pons Lluch, qui els publicà sota el títol Protocols de les festes de Sant Joan de Ciutadella. Finalment, l’any 2004, la Comissió Tècnica de la Junta Municipal de Sant Joan va dur a terme una nova actualització d’aquests protocols. Hem de dir que es tracta d’uns protocols fonamentats en la tradició oral; però no uns protocols oficials, en el sentit que no han estat mai sotmesos a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament de Ciutadella.

Durant el Sexenni Revolucionari (1868-1874) les festes patiren algunes alteracions, com la substitució del noble per un regidor municipal per al càrrec de caixer senyor, fet que ocasionà la celebració d’unes festes alternatives paral·leles a les oficials, primer a Son Granot (Ferreries) i després a Son Saura.
 

Segle XVI Segle XVII Decadència Última etapa
Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca