Els caixers pagesos

Representen l’estament del camp. Per a procedir a la seva elecció serà condició primordial que siguin pagesos, amos, i no missatges, naturals de Ciutadella, casats, i amb l’obligació que tant l’amo com la seva família tenguin la seva residència habitual al lloc que regenten.

Per l’amo s’entén el titular d’una explotació agrícola i ramadera (lloc), el principal mitjà de vida del qual sigui el treball en el mateix lloc, com ara sembrar, llaurar, munyir, formatjar, segar, aixecar enderrossalls, eixermar, espedregar, així com les activitats de cria del bestiar tradicional del camp de Menorca, oví i boví particularment.

Els dos elegits cal que siguin necessàriament fills de pagesos. Un d’ells ha d’explotar un lloc de la banda de migjorn, i l’altre, de la banda de tramuntana, termes que queden separats pel Camí Vell, sempre dins la demarcació de Ciutadella.

Tots dos pagesos cal que siguin amos dels llocs del caixer senyor del bienni. En el cas, però, que el caixer senyor no disposi de llocs en ambdues bandes del terme municipal, es nomenarà l’amo d’una de les seves finques, mentre que l’altre amo haurà de ser treballador en una finca de la zona oposada, tant si aquesta pertany a algun dels seus parents com a un amic.

Els caixers pagesos han de tenir cura de l’ordre i l’actitud dels participants a la Qualcada. A més, han de posar el be que serà passejat per la ciutat durant la celebració del Dia des Be. El primer any el posarà el pagès de més edat. És un fet habitual que el caixer pagès a qui pertoca posar el be en tengui dos de preparats per si el destinat a la festa pogués patir alguna mena d’incident.

La família del caixer pagès que posa el be és l’encarregada de netejar i embellir l’animal, i deixar-lo en condicions de ser passejat el dia de la festa. Serà aquest mateix caixer pagès qui podrà escollir la persona que tindrà l’honor de portar-lo a les espatlles el Dia des Be.

D’altra banda, el caixer pagès que no posa el be aquell any ha de portar una safra que rebrà en el palau del caixer senyor just abans de començar els actes oficials el Dia des Be. Serveix per a acaptar els donatius que anirà rebent durant les visites, els quals contribueixen a sufragar les despeses de la Beguda que ofereix el caixer casat en acabar el recorregut.

Quant a la vestimenta, els caixers pagesos duen pantalons negres curts amb sivella, calces negres i botes de muntar (o polaines), també negres, amb pompons i esperons. Negres són també el frac, el guardapits, el capell de teula d’ales recollides i el corbatí. La camisa és blanca i no porten guants. Duen a la cintura un espasí corbat, talment com una daga, que avui en dia sol ser de fusta. El fuet dels caixers pagesos està fet de verga de bou o de cuiro entorxat, adornat en un extrem amb un floc de cinta vermella i, a l’altre, amb un passamà de la mateixa cinta que ha de servir per a penjar-se’l al braó dret.

En cas d’haver de substituir algun dels caixers pagesos, el substitut caldrà que tengui exactament les mateixes condicions que la persona substituïda.
 

El caixer capellà o la capellana El caixer senyor El caixer menestral casat El caixer fadrí
Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca