Els cavallers

Són tots representants de l’estament pagès. Seran considerats cavallers de ple dret de la Qualcada els amos, fills d’amos i missatges de les explotacions agrícoles i ramaderes del terme, els pagesos ciutadellencs de fora terme i els pagesos que estiguin en llocs propietat de ciutadellencs. A aquest efecte, existeix una llista sense caràcter oficial de tots els llocs d’on poden sortir cavallers a la Qualcada.

La condició de fill d’amo s’entendrà vàlida fins que aquest acompleixi el límit de l’edat d’escolarització obligatòria. A més, caldrà que el fill de l’amo no tengui altra ocupació, a banda de les tasques escolars, que l’ajuda a son pare en les feines pròpies del lloc.

Per missatge entenem aquella persona que, havent sobrepassat l’edat escolar obligatòria, tengui com a únic mitjà de vida la remuneració del seu treball en el camp, fent-hi les feines pròpies d’una explotació agrícola i ramadera. És a dir, cal que sigui un missatge de tot l’any.

La seva funció principal és la d’acompanyar la Junta de Caixers durant els actes que se celebren el Dissabte i el Dia de Sant Joan. Com que la seva participació és voluntària, s’ha d’atendre a les normes i als protocols establerts, de forma que quan va dalt cavall no pot fumar, ni beure ni menjar durant els actes oficials. Tampoc pot separar-se de la Qualcada ni retirar-se sense el permís del caixer senyor, el qual li ho ha de transmetre mitjançant un dels caixers pagesos.

Han de vetllar per seguir l’ordre de la Qualcada i estar disposats a complir les instruccions que els doni el caixer senyor. A més, s’han de descobrir per saludar en passar davant les esglésies, l’Ajuntament, els domicilis del caixer senyor, de la capellana i del caixer casat quan hi hagi la bandera exposada, entre d’altres edificis.

Quant a la vestimenta, és idèntica a la dels caixers pagesos.
 

El fabioler L’homo des be L’ajudant de l’homo des be o el descarregador 
Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca