GUIA DIDÀCTICA

Trets generals:
La finalitat d’aquesta webquesta és la de conèixer, divulgar i conservar la nostra història remota a partir de les festes de Sant Joan des d’una vessant educativa, aprofitant-ne tots els components: culturals, històrics, tradicionals, musicals, evolutius, de civisme, etc. i convertir-la en un projecte pedagògic integral adreçat a l’etapa d’ESO, tot i que algunes activitats també abasten als alumnes de 3r cicle d’Educació Primària.

Coneixements i competències previs:
Tot i que l’abast d’aquesta proposta sigui d’àmbit insular, no és necessari que els alumnes tenguin coneixements previs sobre el tema, de manera que es pot estendre a qualsevol indret. En qualsevol cas, l’alumnat haurà d’estar familiaritzat en el maneig de l’ordinador amb un nivell adequat per a l’etapa d’ESO.

Objectius i continguts:
Objectius generals de l’ESO:

 • Saber exposar opinions i judicis propis amb arguments raonats i amb capacitat per acceptar les opinions dels altres.
 • Saber exposar opinions i judicis propis amb arguments raonats. Preparar i realitzar debats sobre aspectes rellevants de la realitat, amb una actitud de compromís per millorar-la.
 • Desenvolupar la identitat personal, la llibertat i la responsabilitat.
 • Saber com fer una anàlisi comparativa i una avaluació crítica d’informacions proporcionades pels mitjans de comunicació sobre un mateix fet o una qüestió d’actualitat.
 • Desenvolupar i expressar els sentiments i les emocions, així com les habilitats comunicatives i socials que permeten participar en activitats de grup amb actitud solidària i tolerant, utilitzant el diàleg i la mediació per abordar els conflictes.
 • Desenvolupar la iniciativa personal, assumir responsabilitats i practicar formes de convivència i participació basades en el respecte, la cooperació i el rebuig a la violència, als estereotips i prejudicis.
 • Conèixer les institucions autonòmiques, insulars i municipals.
 • Analitzar la situació intercultural pròpia de l’àmbit socioeducatiu a les Illes Balears i intentar comprendre els valors ètics propis i els d’altres tradicions culturals.
 • Conèixer els fonaments de la forma de vida democràtica i aprendre a obrar d’acord amb aquests en els diferents àmbits de convivència. Assumir els deures ciutadans en el manteniment dels béns comuns i el paper de l’Estat com a garant dels serveis públics.
 • Valorar la importància de la participació en la vida política o altres formes de participació ciutadana, com la cooperació, l’associacionisme i el voluntariat.
 • Adquirir un pensament crític, desenvolupar un criteri propi i habilitats per defensar les seves posicions en debats, mitjançant l’argumentació documentada i raonada, així com valorar les raons i els arguments dels altres.
 • Comprendre el territori com a resultat de la interacció de les societats sobre el medi en el qual es desenvolupen i organitzen.
 • Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els elements bàsics que caracteritzen el medi físic, les interaccions que es donen entre aquests i les que els grups humans estableixen en la utilització de l'espai i dels seus recursos, i valorar les conseqüències de tipus econòmic, social, polític i mediambiental.
 • Identificar els processos i mecanismes que regeixen els fets socials i les interrelacions entre fets polítics, econòmics i culturals, i utilitzar aquest coneixement per comprendre la pluralitat de causes que expliquen l'evolució de les societats actuals, el paper que l’ésser humà hi acompleix i els seus problemes més rellevants.
 • Identificar i localitzar en el temps i en l'espai els processos i esdeveniments històrics rellevants de la història del món, d'Europa, de l’Estat espanyol i de les Illes Balears per adquirir una perspectiva global de l'evolució de la humanitat amb un marc cronològic precís que faciliti la comprensió de la diversitat de comunitats socials a les quals es pertany.
 • Conèixer i valorar les característiques específiques del territori i de la identitat lingüística i cultural de les Illes Balears, com també de la seva evolució històrica, tenint en compte les especificitats insulars i les seves relacions amb els territoris de parla catalana i amb la resta de les comunitats de l’Estat espanyol.
 • Valorar i respectar el patrimoni cultural, lingüístic, històric, artístic i mediambiental, i assumir les responsabilitats que implica la seva conservació. Conscienciar-se de la significació especial que té aquest patrimoni com a manifestació de la memòria col·lectiva i expressió de la identitat pròpia de les Illes Balears.
 • Adquirir i emprar el vocabulari específic que aporten les ciències socials amb precisió i rigor perquè la seva incorporació al vocabulari habitual augmenti la precisió en l'ús del llenguatge i millori la comunicació.
 • Cercar i seleccionar, comprendre i relacionar, tractar i comunicar de manera organitzada i intel·ligible informació verbal, escrita, gràfica, icònica, estadística i cartogràfica, procedent de fonts diverses, especialment la que proporcionen l'entorn físic i social, els mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació.
 • Realitzar tasques en grup i participar en debats amb una actitud constructiva, crítica i tolerant, i fonamentar adequadament les opinions i valorar el diàleg com una via necessària per a la solució dels problemes humans i socials.

Objectius específics:

 • Conèixer el cerimonial i els protocols de la festa de Sant Joan.
 • Conèixer els fets històrics que han configurat les festes de Sant Joan.
 • Conèixer la terminologia i els conceptes propis de les festes.
 • Informar sobre el comportament que s’ha de tenir durant les festes de Sant Joan.
 • Posar de manifest la importància en la prevenció i la cura dels accidents.
 • La descoberta i valoració del patrimoni agrari, cultural i gastronòmic de Ciutadella i de Menorca.
 • La millora i el coneixement dels productes locals.
 • La millora en els coneixements de l’aportació del sector agrari a la resta de sectors, i de la societat i la difusió d’aquests valors.
 • Despertar la curiositat de l’alumne per aprendre de manera autònoma i per aconseguir una satisfacció personal.
 • Dominar la utilització dels recursos de les TIC.


Continguts:
1. Origen i història de les festes de Sant Joan

1.1. Orígens
1.2. Història de les festes

2. Protagonistes de la festa

2.1. Membres de la Junta de Caixers
2.2. Altres protagonistes
2.3. Els cavalls

3. Actes protocol·laris

3.1. Preludi

3.2. Dia des Be
3.3. Entreactes
3.4. El Dissabte de Sant Joan (23 de juny)
3.5. El Dia de Sant Joan (24 de juny)

4. Música de les festes

4.1. El tambor i el fabiol

4.2. La música popular
4.3. El repertori de la banda de música

5. Rebosteria santjoanera
6. Evolució de la festa

6.1. Una festa sotmesa al canvi
6.2. Breu cronologia sobre l’evolució

7. Principals preocupacions

7.1. Massificació

7.2. Alcohol
7.3. Violència
7.4. Brutícia
7.5. Elements de perill
7.6. Seguretat
7.7. Conscienciació ciutadana
7.8. Ordenança municipal

8. Anècdotes i curiositats
9. Bibliografia general

9.1. Estudis sobre les festes de Sant Joan
9.2. Literatura i imatges santjoaneres
9.3. Edicions extraordinàries de premsa
9.3. Bibliografia electrònica general  


Activitats:
Les activitats que presentam són molt variades, amb l’objectiu d’abastar els diferents cursos de l’ESO i, fins i tot, els de 3r cicle d’Educació Primària. En general, pel tema que tractam, aquestes activitats estarien relacionades amb els àmbits de Ciències Socials, Història de Menorca, Educació per a la Ciutadania, Música, Informàtica i Educació Eticocívica. Així, es tracta que cada professor triï les activitats més adients per al grup i determini el nombre de sessions que vulgui dedicar a la nostra proposta. Amb aquesta intenció, hem dissenyat activitats que es poden fer individualment, en parelles, en grups reduïts i amb tot el grup.

- Activitats individuals: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18
- Activitats en parelles: 1, 15, 17
- Activitats en grups reduïts: 4, 8, 11
- Activitats de tot el grup: 13

Recursos:
Recursos materials:
Seria ideal que hi hagués un ordinador per a cada alumne amb connexió a la xarxa, tot i que per a algunes activitats bastarà que n’hi hagi un per a cada dos alumnes. Així i tot, les activitats en grup també es podran fer amb un únic ordinador connectat a un projector i a uns amplificadors. Per a algunes activitats serà necessari utilitzar fotocòpies.

Recursos a la xarxa:
- http://boib.caib.es/pdf/2012071/mp78.pdf
- http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/
- http://www.youtube.com/watch?v=5tijDNiSi6E
- http://www.youtube.com/watch?v=PGxIwWexBnY
- http://www.youtube.com/watch?v=7wTU8XAlBcg
- http://www.youtube.com/watch?v=z__gRrkGOs0
- http://www.youtube.com/watch?v=X6CCrSvGY7I
- http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=JSlN5aqYxLU&feature=endscreen
- http://www.youtube.com/watch?v=chdsPPOUoMo
- http://www.youtube.com/watch?v=lTZd5TRTDy8
- http://www.youtube.com/watch?v=vJE8Cz4d8sU
- http://www.youtube.com/watch?v=GGsFa2yRTgw
- http://www.youtube.com/watch?v=7dEfH8Pf4Xg
- http://www.youtube.com/watch?v=3K4McOIfGKc
- http://www.youtube.com/watch?v=NNbZnFMvmV8
- http://www.youtube.com/watch?v=MHB2ErtZJcI
- http://www.youtube.com/watch?v=Yjj8kAV4FRQ

Temporalització:
En principi, aquesta unitat didàctica és de llarga durada si es volen fer totes les activitats i aprofundir en la totalitat dels continguts. Lluny d’aquesta pretensió, allò ideal seria que cada docent fos lliure per escollir les activitats que més s’acostassin a la seva matèria, sempre tenint en compte les característiques de cada grup. D’aquesta manera, s’hi podrien dedicar entre una i dotze sessions, tot depenent del criteri de cada professor.

Avaluació:
Com que els continguts d’aquesta unitat didàctica no entren dins cap pla d’estudis oficial, el professorat decidirà el pes que pugui tenir la nota dins la seva assignatura, així com la manera d’avaluar directament els alumnes en cada activitat. Oferim una diversitat d’activitats prou àmplia a fi que cada docent pugui elegir les que més convinguin al grup.
D’altra banda, el grup d’alumnes té l’oportunitat de fer la pròpia avaluació del projecte responent al qüestionari que proposam a l'apartat d'avaluació. 

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca