DIA DES BE

És el diumenge immediatament anterior a la festa del naixement de Sant Joan Baptista. Aquesta celebració només es pot dur a terme entre el 16 i el 22 de juny.
En el domicili del caixer pagès que aquell any regala el be, s’hi reuneixen, amb la corresponent indumentària, el fabioler (que duu la llista de visites), l’homo des be, el seu ajudant, l’altre caixer pagès, el caixer fadrí i el caixer casat; tots acompanyats de dos guàrdies municipals i dos guàrdies civils.
Des d’allà es dirigeixen, junts, al domicili del caixer capellà, i, presidits per aquest, aniran tots plegats al palau del caixer senyor. Van de menor a major, i tanca la formació el caixer capellà enmig dels dos caixers pagesos.
 

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca