Missa de Caixers

En arribar a la porta principal de l’església, la Comitiva s’hi atura. Tots es descobreixen i fan l’entrada, començant pel caixer capellà i el caixer senyor. La resta hi van entrant de major a menor, en parelles, acabant pel fabioler, que ho fa en darrer lloc. Aquest entra sonant i sense la guindola, que li haurà llevat el caixer fadrí.
Mentre van entrant, l’organista toca el Jaleo, i els assistents (inclosos el prelat i els capellans) es posen drets. Quan la Comitiva arriba al presbiteri, tots fan una reverència a l’altar i al bisbe. Tot seguit, s’acomoden en els seients reservats, essent el caixer fadrí i el fabioler els darrers a asseure’s.
El caixer fadrí dóna la bandera al fabioler, que puja al presbiteri i, amb molta solemnitat, fa una genuflexió senzilla. En el moment de posar el genoll en terra, saluda l’altar amb la bandera. S’aixeca després i realitza una segona genuflexió, ara adreçada al bisbe, que es troba en lloc preferent a la banda de l’Evangeli, assistit per dos canonges.
Entretant, el caixer capellà passa a la sagristia a canviar-se de roba per celebrar la missa. Quan està a punt, la banda de música sona una peça alegre.
En tocar el Sanctus, el fabioler fa tres tocs aguts amb el fabiol, sense tambor, el mateix que en el Dominus non sum dignus. A l’ofertori, la banda sona una peça curta de circumstàncies. A l’elevació, el fabioler toca el tambor i el fabiol.
Finalitzada la cerimònia, el caixer capellà torna a canviar d’indumentària i ocupa el seu lloc a la Comitiva. Un cop tots reunits, el fabioler recull la bandera i, amb el mateix cerimonial de les genuflexions d’entrada, la retorna al caixer fadrí. Ordenats de menor a major edat i fent una reverència amb el cap adreçada a l’altar i al bisbe, surten de l’església de dos en dos, precedits pel fabioler. Mentrestant, es tornen a sentir les notes del Jaleo, i del tambor i el fabiol. Durant la sortida, el públic assistent restarà dret i sense moure’s dels bancs. Des de 1969, en acabar la missa es reparteix una estampa que porta, per una cara, un dibuix, i per l’altra, un poema; ambdós al·lusius a les festes.
 

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca