Document antic

Aquest text és la còpia d’un manuscrit que dóna compte del primer nomenament de caixer fadrí, el qual es troba a l’Arxiu Històric Municipal de Ciutadella, concretament en el Llibre de Determinations. Tom V. 1600-1614, Fol 363. Intentau transcriure’l en parelles utilitzant paraules i expressions actuals, i sense errades d’ortografia:
 

5 Juliol 1611

Ytem precehint debita proposicio per lo Mag. Jurat Clavari feta, fonch determinat concordantment que sia feta nominatio de obrers de St. Juan de Artuig per auer expirat los altres.

Mossen Benet Parets Prevere
Magch Joan Pons, del Born
Honorable Francesch Bagur, so Arnau Alsina
Llorens Guardia, menor
Ho. Miquel Fluxa
Pere Carretero.

Y per quant se ha fet nominacio de fadri, lo que fins esta hora no sere fet, fonch determinat que un bienni lo fadri sie de bras de pages y laltre bienni de estament de menestrals.
 

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca